Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 5. Betaling
 6. Levering, levertermijn en risico-overgang
 7. Reclame
 8. Overmacht
 9. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
 10. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Verplichtingen van de Opdrachtnemer (bij de uitvoering van Activiteiten)
 13. Uitvoering van Activiteiten
 14. Oplevering/Goedkeuring
 15. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
 16. Intellectuele en industriële eigendom
 17. Persoonsgegevens
 18. Opschorting en ontbinding
 19. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1.  Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Activiteiten: alle (bestratings- en grond)werkzaamheden, dienstverlening, aanneming van werk, transport, montage, reparatie, onderhoud, ontwerpen, advisering, verkoop en verhuur door Opdrachtnemer, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor Opdrachtgever.

Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van OBN.

OBN: de Ondernemersvereniging Bestratingen Nederland.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

Opdrachtnemer: Schaufeli Wegenbouw B.V., Westenenkerweg 68  te Apeldoorn, KvK nr. 08024349.

Overeenkomst: de overeenkomst betreffende Activiteiten tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.

Partij/Partijen: Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever.

 

 1. Toepasselijkheid
 • Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten betreffende Activiteiten van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Activiteiten met/van Opdrachtnemer.
 • Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer afwijkende) bedingen worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Leveringsvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Leveringsvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling. 
 • De Leveringsvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Opdrachtnemer voor (de uitvoering van) haar Activiteiten worden ingeschakeld. 
 • De Leveringsvoorwaarden mogen uitsluitend worden gehanteerd door leden van OBN. 

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 •  Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van Opdrachtnemer mogen zonder toestemming van Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de kosten van haar aanbieding/offerte in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 • Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van Opdrachtnemer. Ook komt een Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtnemer zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Opdrachtgever gegeven opdracht. In dat geval draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de uitvoering van de (mogelijk op meer manieren uit te leggen) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane verkeerde uitvoering van het werk.
 • Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet.
 • Door of vanwege Opdrachtnemer bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie, waaronder adviezen, is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien Opdrachtnemer haar aanbieding baseert op de door Opdrachtgever verstrekte informatie mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan.
 • Alle aanbiedingen voor het verrichten van Activiteiten van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de situatie, daaronder begrepen het aan- c.q. afwezig zijn van zaken, zoals deze door de Opdrachtgever wordt omschreven en/of visueel wordt aangetroffen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing van (de plaats van) het werk.
 • Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Zo mogelijk en/of zonodig zal Opdrachtnemer hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

 

 1. Prijzen, wijzigingen en meerwerk
 • Alle in de aanbieding van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.
 • De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren zaken en/of diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven Opdrachtnemer het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten, wetswijzigingen of op grond van de wijzigingen Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2000=100, vanaf 1979 en andere. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om, bij levering van zaken en/of diensten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Activiteiten dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Activiteiten nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Opdrachtnemer boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd.

 

 1. Betaling
 •  Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 • Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door Opdrachtnemer hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.500,-.
 • Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Opdrachtnemer ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde betaling en/of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten.
 • Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens Opdrachtnemer op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever kan zich jegens Opdrachtnemer niet beroepen op een retentierecht.

 

 1. Levering, levertermijn en risico-overgang
 • Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf” of “franco werk”, al naar gelang in de Overeenkomst is bepaald. Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van zaken vanaf het (opslag)terrein of het depot van Opdrachtnemer, danwel vanaf een andere door Opdrachtnemer aan te wijzen locatie. Onder levering ”franco werk” wordt verstaan de levering van zaken op de met de Opdrachtgever overeengekomen en door de Opdrachtgever aangewezen plaats (van lossing), anders dan “af bedrijf”.
 • De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zaken worden geleverd, gelden steeds bij benadering en gelden voor Opdrachtnemer niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Ingeval van niet tijdige levering is Opdrachtnemer eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke Opdrachtnemer dan afzonderlijk mag factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.
 • In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging.
 • Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

 1. Reclame
 •  De Opdrachtgever heeft de verplichting de zaken direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Opdrachtgever daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever deze direct bij (af)levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen Opdrachtnemer ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt.
 • Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Opdrachtgever terstond, althans ten minste binnen 8 dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Opdrachtnemer ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.
 • Reclames betreffende facturen van Opdrachtnemer dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen Opdrachtnemer ter zake daarvan vervalt.
 • Geringe, in de branche van de betrokken zaak gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden en/of kwaliteit vormen nimmer grond voor reclame.
 • Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en eventuele andere leveringen niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

 

 1. Overmacht 
 • In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, epidemieën, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor Opdrachtnemer noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (zoals harde wind, regen, vorst en sneeuw) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.
 • Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering (van de zaken en/of diensten) meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico te retourneren, echter enkel indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte.

 

 1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer 
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik en/of onvoldoende onderhoud van zaken door de Opdrachtgever.
 • Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt indien aan de Opdrachtgever geleverde zaken zijn (door)verkocht en/of (door)geleverd, met andere zaken zijn vermengd, de zaken zijn verwerkt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.
 • Ingeval de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 • Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde zaken of het opnieuw uitvoeren van de Activiteit en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige zaken en/of Activiteiten. Deze Leveringsvoorwaarden blijven ook na herlevering onverkort van toepassing.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige zaken en/of Activiteiten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor opzichtschade en enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of opnieuw installeren of monteren van de zaken, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten.
 • Een tekortkoming van Opdrachtnemer is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevende functionaris. De aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van derden (hulppersonen) en/of niet leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer is uitgesloten.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met (de uitvoering van) Activiteiten van Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever.
 • Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van zaken en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever 
 • De Opdrachtgever is onder meer verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.
 • De Opdrachtgever heeft de verplichting om Opdrachtnemer tijdig schriftelijk te informeren over c.q. te waarschuwen voor de aanwezigheid op het (werk)terrein van (de hoogte c.q. diepte van) obstakels, kabels, leidingen, fundamenten overige (bijzondere) omstandigheden.
 • De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 • Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 • Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Opdrachtnemer uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van Opdrachtnemer ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.
 • De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Opdrachtnemer en in geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige zaken van de soort als door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan Opdrachtnemer.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.
 • Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Opdrachtnemer onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.
 • Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Opdrachtnemer.

 

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever (bij de uitvoering van Activiteiten) 
 • De Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Activiteiten (tijdig) alle verlangde medewerking te verlenen en alle benodigde voorzieningen te treffen, onder andere, maar daartoe niet beperkt, door het op verzoek van Opdrachtnemer zorgdragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, gas, licht, elektriciteit 220-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en veiligheidsmiddelen, e.e.a. in deugdelijke staat, magazijnopslag, parkeergelegenheid, een onder alle omstandigheden ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar, verhard en toegankelijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een goed afwateringssysteem, alles voor risico van de Opdrachtgever, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.
 • De Opdrachtgever garandeert c.q. staat er voor in dat de zaken van hem waarmee Activiteiten worden verricht door Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden, voor die betreffende Activiteiten veilig en geschikt zijn.
 • De Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, de daarvoor benodigde zaken, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden en/of diefstal. De Opdrachtgever is meer in het bijzonder verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst – voor zover van toepassing – een primaire transport, CAR (Construction All Risks), en/of een EAR (Erection Allrisk) of vergelijkbare verzekering af te sluiten en aan te houden, die tenminste adequaat dekking geeft ter zake van materieel verlies en/of zaakschade en/of letsel veroorzaakt aan, door of met de bij de uitvoering van de Activiteit gebruikte zaken en het werk. De verzekering dient dekking te bieden op de locatie waar de Activiteit wordt verricht alsmede gedurende het transport. De Opdrachtgever zal voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
 • Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

 1. Uitvoering van Activiteiten
 • Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken wordt met de Activiteiten begonnen na totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang Opdrachtnemer beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en gegevens, nadat door de Opdrachtgever informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door Opdrachtnemer is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Opdrachtnemer is gesteld.
 • Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht kan worden.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om de Activiteiten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten. Gedurende officiële feestdagen worden geen Activiteiten uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Oplevering/Goedkeuring 
 • De Activiteit geldt te allen tijde als opgeleverd, uitgevoerd en goedgekeurd op het moment dat de Opdrachtgever de werkbon of een soortgelijk formulier van Opdrachtnemer, danwel diens (onder)aannemer c.q. opdrachtnemer, heeft ondertekend.
 • De Activiteit geldt voorts als opgeleverd op het moment dat door Opdrachtnemer (of door diens (onder)aannemer rechtstreeks) aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
 • Het opvragen door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever van de factuurgegevens, danwel het toesturen door Opdrachtnemer van de eindafrekening, geldt als gereed melding en uitnodiging aan de Opdrachtgever tot opneming van het werk. Voldoening door de Opdrachtgever van de eindafrekening dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de eindafrekening, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.
 • Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen op de gereed melding c.q. uitnodiging tot opneming van het werk reageert, wordt de Opdrachtgever geacht het werk te hebben aanvaard en goedgekeurd zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden.
 • Indien de Opdrachtgever de factuurgegevens aan Opdrachtnemer toestuurt, danwel de eindafrekening van Opdrachtnemer zonder enig protest voldoet, aanvaardt de Opdrachtgever het werk zonder dat er een opneming van het werk zal plaatsvinden en wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. De dag van voldoening geldt als dag van oplevering van het werk of van het betreffende gedeelte.
 • Indien de Opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk voorts als opgeleverd. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.
 • Indien de Opdrachtgever de eindafrekening niet voldoet en tijdig gebruik maakt van de uitnodiging om tot opneming van het werk over te gaan, zal ter gelegenheid daarvan tijdens de opneming een door of namens beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport worden opgemaakt.
 • Indien het werk is opgenomen en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna aan Opdrachtnemer schriftelijk heeft medegedeeld of hij het werk al dan niet aanvaardt c.q. goedkeurt, geldt het werk als opgeleverd en goedgekeurd.
 • Indien de Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij de afkeuring schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan. Na afkeuring door de Opdrachtgever worden de door Opdrachtnemer aanvaarde gebreken zo spoedig mogelijk door haar hersteld.
 • Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor (alle aansprakelijkheid) voor schade samenhangend met het opgeleverde werk die de Opdrachtgever lijdt en/of derden lijden.
 • Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in met betrekking tot bij de oplevering voor partijen niet kenbare gebreken, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

 

 1. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 
 • De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 • Opdrachtnemer heeft, in geval van (gehele of gedeeltelijke) beëindiging zoals in het vorige artikellid bedoeld, recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 20 % van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Opdrachtnemer zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom 
 • Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van Opdrachtnemer, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Opdrachtnemer hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde zaken geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

 1. Persoonsgegevens
 • De Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. De Opdrachtgever is gehouden persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Opdrachtnemer die Opdrachtnemer op grond van de betreffende wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte gegevens.
 • De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Opdrachtnemer alleen persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De Opdrachtgever zal een derde op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van haar medewerkers of overige derden jegens Opdrachtnemer in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Opdrachtnemer.

 

 1. Opschorting en ontbinding 
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  • indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;
  • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen;
  • in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.
 • In elk van de in het vorige artikellid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van Opdrachtnemer en heeft Opdrachtnemer het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Opdrachtnemer geleden en te lijden (directe en indirecte) schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.

  

 1. Toepasselijk recht en geschillen 
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Nederlandse tekst van de Leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Leveringsvoorwaarden zullen worden beslecht door middel van arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de regels beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever luidt, tenzij op grond van de volgende artikelleden een andere wijze van geschillenbeslechting geldt.
 • De Opdrachtnemer dient indien hij voornemens is om een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage van de Bouw tegen een Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna te noemen: “Consument-opdrachtgever”, de Consument-opdrachtgever daarvan schriftelijk of elektronisch van op de hoogte te stellen. De Opdrachtnemer gunt de Consument-opdrachtgever daarbij een termijn van ten minste één maand om te kiezen voor beslechting van het geschil door de gewone rechter. De Opdrachtnemer is gebonden aan de door de Consument-opdrachtgever tijdig bekend gemaakte keuze. Indien de Consument-opdrachtgever niet tijdig zijn keuze schriftelijk of elektronisch kenbaar heeft gemaakt aan Opdrachtnemer is Opdrachtnemer vrij om het geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
 • Een Consument-opdrachtgever heeft het recht om te kiezen of hij een geschil aanhangig maakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter.
 • De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht een geschil aanhangig te maken bij de gewone rechter.
 • De Opdrachtnemer is vrij om te beslissen om zijn geschil, in afwijking van artikellid drie, aanhangig te maken bij de gewone rechter.
 • In afwijking van de artikelleden drie, vier en zes kunnen geschillen, die tot de competentie van de kantonrechter behoren, door Opdrachtnemer en Opdrachtgever aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde kantonrechter.

Datum: 5 juni 2021